Obchodné podmienky

 

 

Všeobecné obchodné podmienky

Čl.I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami(ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou TITAN-Interplast spoločnosť s ručením obmedzeným, Lomnická 36/1, 949 01 Nitra, IČO 34 127 054, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 1638/N, IČ DPH SK2020407477 (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) tovaru ponúkaného predávajúcim.

1.2 Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa spravujú týmito VOP a ďalej najmä Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.3 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim. Jednotlivé ustanovenia zmlúv resp. ich platných dodatkov, sú nadriadené príslušným všeobecným ustanoveniam VOP.

1.4 Predajca si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať aktuálne znenie VOP.

1.5 Pre zabezpečenie požiadaviek a potrieb predávajúceho a kupujúceho vydáva spoločnosť TITAN-Interplast spoločnosť s ručením obmedzeným, tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len „VOP“).

Čl.II.

Podmienky dodávok

2.1 Dodávky tovaru realizuje predávajúci priebežne, vždy výhradne na základe písomných, resp. elektronických objednávok kupujúceho, ktoré musia minimálne obsahovať tieto náležitosti:

- identifikačné údaje kupujúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, bankové spojenie),

- číslo objednávky, miesto a dátum,

- druh, množstvo, prípadne akosť tovaru a ďalšia špecifikácia,

- termín a miesto dodania,

- kontakné údaje (tel.číslo, prípadne emailovú adresu)

- dátum, odtlačok pečiatky a podpis osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho.


2.2 Predávajúci obdržanú objednávku kupujúcemu potrvdí (písomne, telefonicky) a informuje kupujúceho o predpokladanom termíne plnenia.

2.3 V prípade, že predávajúci nemôže z akýchkoľvek dôvodov potvrdiť kupujúcemu jeho objednávku tovaru v stanovenom množstve, prípadne v stanovenom termíne, navrhne kupujúcemu náhradné riešenie.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar odobrať a riadne zaň zaplatiť.

2.5 Predávajúci si tu vyhradzuje právo na účtovanie storno poplatku v prípade, že kupujúci svoju záväznú, predávajúcim potvrdenú objednávku zruší, prípadne zmení a to výške 30% z predajnej ceny tovaru podľa platného cenníka predávajúceho, prípadne cenovej ponuky resp. rabatových podmienok kupujúceho.

2.6 Dodávky objednaného tovaru sa uskutočnia do piatich pracovných dní, ak nie je dojednané inak, a to od termínu potvrdenia písomnej,alebo elektronickej objednávky. Telefonické a iné objednávky nie sú pre predávajúceho záväzné a majú len informatívny charakter.

2.7 Dňom vyskladnenia, sa rozumie dátum odovzdania tovaru kupujúcemu predávajúcim, prípadne dňom odovzdania tovaru predávajúcim jeho zmluvnému prepravcovi, za účeľom jeho dodania kupujúcemu.

2.8 Kupujúci bude tovar objednávať s dostatočným časovým predstihom, a to tak, aby sa nedostal do nebezpečenstva omeškania plnenia svojich záväzkov voči tretím osobám.

2.9 Predávajúci si vyhradzuje právo stanoviť konkrétne dodacie podmienky s prihliadnutím na svoje expedičné a iné možnosti.

2.10Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci predávajúcemu, resp. prepravcovi na príslušných dokladoch (dodací list, faktúra a pod.) odtlačkom pečiatky kupujúceho (ak ju má), čitateľným uvedením mena a priezviska, čísla Občianskeho preukazu a podpisom osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho ako aj uvedením Evidenčného čísla vozidla (ďalej len „EČV“), ktorým zabezpečuje prepravu takto prevzatého tovaru.

2.11Predávajúci zabezpečuje prepravu objednaného tovaru kupujúcim na vlastné náklady. Uvedené sa týka len objednávok, ktorých celková hodnota je minimálne 70€ bez DPH (slovom sedemdesiat eur). V prípade objednávok, ktorých hodnota je nižšia než hodnote uvedené vyššia, si predávajúci vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 5€ (slovom päť eur). V prípade požiadavky kupujúceho na expresné dodanie ním objednaného tovaru si predávajúci vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu cenu takto dojednanej prepravy. Uvedené ustanovenie sa nedotýka práva na prevzatie tovaru kupujúcim u predavajúceho osobne, alebo prostredníctvom osoby oprávnenej konať v mene kupujúceho.

2.12 Predávajúci si tu vyhradzuje právo, pri objednávkach nižších než 100€ bez DPH (slovom jednosto eur), zasielať tovar spôsobom na dobierku, resp. formou zálohovej faktúry s povinnosťou platby vopred.

2.13Veľkoobchodný predaj na faktúru sa realizuje len na základe zmluvného vzťahu. Podkladom k uzatvoreniu zmluvy sú výpis z Obchodného registra alebo Živnostenský list (fotokópia), nie starší ako tri mesiace.

2.14Pri osobnom odbere tovaru kupujúcim, resp. ním poverenou osobou, bude kupujúcemu súbežne vydaný tovar a dodací list, ktorého prevzatie je kupujúci povinný podpísať spolu s čitateľným uvedením svojho mena a priezviska,čísla Občianskeho preukazu, odtlačkom pečiatky kupujúceho (na ktorom sú uvedené: obchodné meno kupujúceho, sídlo, IČO, IČ DPH, ) a EČV (ktorým zabezpečuje odvoz ním prevzatého tovaru) čím potvrdzuje prevzatie v dodacom liste uvedeného druhu tovaru a jeho množstva.

2.15Odberným miestom pre odber tovaru je predajný sklad predávajúceho, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.16 Adresa predajného skladu:

TITAN-Interplast spoločnosť s ručením obmedzeným

Novozámocká 171,

949 01 Nitra

 

Čl.III.

Platobné podmienky a kúpna cena

3.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru.

3.2 Predavajúci je povinný pri dodaní tovaru vystaviť dodací list, v ktorom uvedie:

- čislo dodacieho listu,

- číslo objednávky kupujúceho, ak je uvedené na písomnej, alebo elektronickej objednávke kupujúceho,

- identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho,

- katalógové označenie dodávaného tovaru a jeho množstvo,

- dátum a miesto vydania dodacieho listu,

- podpis osoby oprávnenej v mene predávajúceho vyskladňovať a vydodávať tovar objednaný kupujúcim.

3.3 Kupujúci je povinný dodací list podpísať, čím potvrdzuje prevzatie v ňom uvedeného tovaru a jeho množstva a to v prípade osobného odberu u kupujúceho. Kupujúci je ďalej povinný potvrdiť prevzatie tovaru od prepravnej spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru pre predávajúceho a to písomne a na ňou predložených dokladoch vzťahujúcich sa na prepravovaný tovar.

3.4 Predávajúci vystaví na základe dodacieho listu faktúru (v prípade platby na faktúru), resp. doklad vystavený elektronickou registračnou pokladňou kupujúcemu(v prípade platby na hotovosť).Tento odovzdá kupujúcemu, prípadne zabezpečí jeho doručenie kupujúcemu.

3.5 Kupujúci zaplatí cenu za dodaný tovar na základe faktúry vystavenej predávajúcim. Lehota splatnosti faktúr je v prípade platby na faktúru stanovená v príslušnej zmluve a jej dodatkoch, uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, prípadne vzájomnou dohodou o lehote splatnosti faktúr urobenou písomne. Ak takéto nie je, je faktúra splatná uplynutím 14 dňa odo dňa jej vystavenia.

3.6 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr v deň odovzdania tovaru kupujúcemu a najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti a v písomnej podobe ju najneskôr do 3 dní od jej vystavenia odošle na adresu kupujúceho.

3.7 V sporných prípadoch sa faktúra považuje za doručenú tretím dňom odo dňa jej odoslania.

3.8 Faktúra musí obsahovať:

- meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,

- mena a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu bolo pridelené,

- poradové číslo faktúry,

- dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §71 ods.1 prijatá, ak tento dátum nemožno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

- dátum vyhotovenia faktúry,

- množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,

- lehotu splatnosti faktúry,

- základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,

- uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,

- výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť vykonaná úhrada,

- dátum, miesto, odtlačok pečiatky predávajúceho a podpis osoby oprávnenej konať v mene predávajúceho.

3.9 Ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, §71 ods.2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).

3.10Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o zmenách fakturačnej adresy, prípadne iných ďalších zmenách nevyhnutných k vystaveniu daňového dokladu alebo faktúry, v súlade s platnou legislatívou.V prípade zanedbania uvedeného a nevyhnutnosti vystavenia nového, opraveného daňového dokladu je kupujúci povinný znášať pôvodný termín splatnosti.

3.11Ak kupujúci svoju povinnosť informovať predávajúceho o akýchkoľvek zmenách nevyhnutných pre správne vystavenie daňového dokladu splní a predávajúci aj napriek tomu vystaví účtovný doklad, ktorý nebude spĺňať všetky náležitosti podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky,, bude mu tento vrátený na prepracovanie. V tomto prípade neplynie lehota splatnosti pôvodného účtovného dokladu. V prípade, že faktúra nespĺňa všetky zákonné náležitosti, alebo zmluvné podmienky, je kupujúci povinný faktúru neodkladne vrátiť predávajúcemu, najneskôr do 7 dní od obdržania.

3.12Doba splatnosti faktúry sa počíta odo dňa jej vystavenia. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna, resp. štátny sviatok, alebo deň pracovného pokoja, bude za deň splatnosti faktúry považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň.

3.13Fakturovaná cena sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania finančných prostriedkov na vopred určený účet v bankovom ústave predávajúceho. Dňom zaplatenia faktúry sa rozumie deň, keď kupujúci zaplatí fakturovanú cenu predávajúcemu. Lehota splatnosti faktúry sa považuje za splnenú aj v prípade, keď v posledný deň tejto lehoty kupujúci uhradí hotovostne fakturovanú cenu predávajúcemu v jeho pokladni, alebo vkladom na vopred určený účet predávajúceho.

3.14V prípade osobného prevzatia tovaru je kupujúci oprávnený zaplatiť kúpnu cenu tovaru pri jeho prevzatí hotovostne v pokladni predávajúceho.

3.15Pre úplnosť sa uvádza bankové spojenie a adresa predávajúceho:

TITAN-Interplast spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Lomnická 36/1,949 01 Nitra

Prevádzka: Novozámocká 171 , 949 01 Nitra

Bankové spojenie: TATRABANKA, a.s. Nitra

Číslo účtu: 2628776946/1100

 

3.16 Predajné ceny sú uvedené v cenníku spoločnosti a sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Predávajúci aktualizuje predajné ceny spravidla ročne. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy cien i mimo uvedené termíny a to v prípade, že dôjde k zmene cien u výrobcu, cla, daní a neočakávane výraznej devalvácie, príp.revalvácie meny. Kupujúci je povinný takto upravenú cenu platiť po písomnom, resp. elektronickom oznámení cenovej zmeny.

3.17 V prípade zistenia rozdielu medzi vyfaktúrovanou sumou a sumou dojednanou prostredníctvom  platnej zmluvy a príslušných dodatkov alebo platnej cenovej ponuky, je kupujúci povinný bez zbytočného omeškania informovať predávajúceho o zistenom rozdiele. Predávajúci je povinný do piatich dní preveriť rozporné skutočnosti a v oprávnenom prípade vystaviť doklad v zmysle §75 ods.7 zákona č.222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty.Kupujúci sa nedostáva do omeškania s platením podľa týchto VOP, kým predávajúci nepreverí oprávnenosť vyfaktúrovanej čiastky a nevystaví opravný daňový doklad s novou lehotou splatnosti.

3.18 Kupujúci je povinný na doklade, ktorým dáva banke príkaz na úhradu kúpnej ceny uviesť príslušné identifikačné údaje (Variabilný symbol, číslo faktúry, konštantný symbol atď.),aby mohol predávajúci príslušnú platbu identifikovať.

3.19 Ak sa dostane kupujúci do omeškania s platením kúpnej ceny jemu vyfaktúrovanej, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z faktúrovanej ceny za každý i započatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný v lehote 5 pracovných dní od dátumu doručenia jeho vyúčtovania kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tento úrok z omeškania zaplatiť. Toto ustanovenie nevylučuje uplatnenie náhrady škody podľa §373 a nasl. Obchodného zákonníka.Týmto ustanovením sa nevylučuje právo predávajúceho písomne odpustiť takto stanovený úrok z omeškania.

3.20 V prípade nezaplatenia dodaného tovaru v termíne splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť, alebo dočasne pozastaviť ďalšie dodávky tovaru až do úplnej úhrady splatných faktúr. V takomto prípade nedodanie tovaru nie je považované za porušenie zmluvy a jej platných dodatkov.

3.21 Predávajúci si vyhradzuje právo na postúpenie pohľadávok voči kupujúcemu na tretiu osobu v prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou svojich záväzkov voči predávajúcemu 30 a viac dní.

3.22U každého nového zákazníka (kupujúceho) môže predávajúci požadovať platbu vopred, pred dodávkou tovaru.


Čl.IV.

Prechod práv

4.1 Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci okamihom zaplatenia kúpnej ceny.

4.2 Právo nakladať s tovarom prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru ním osobne, alebo osobou oprávnenou konať v mene kupujúceho a podpísaním dodacieho listu, prípadne odovzdaním tovaru kupujúcemu zmluvným prepravcom pradávajúceho.

4.3 Okamihom nadobudnutia práva nakladať s tovarom prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.

Čl.V.

Zodpovednosť za vady, záručná doba, reklamácie

5.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v množstve a kvalite podľa písomnej objednávky kupujúceho a zodpovedá za vady a nekompletnosť tovaru v plnom rozsahu. V prípade viditeľnej vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať tovar spôsobom uvedeným v bode 5.1.1 tohto článku a to do 3 dní od prevzatia tovaru.

5.1.1.Kupujúci musí vady tovaru reklamovať vždy len písomnou formou. Ústna reklamácia je neprípustná.

5.1.2.Písomná reklamácia musí obsahovať tieto údaje:

- číslo objednávky, ku ktorej sa reklamácia vzťahuje,

- identifikácia reklamovanej dodávky (číslo a dátum vystavenej faktúry, ktorej sa reklamovaná dodávka týka, dátum a číslo dodacieho listu) ako aj ďalšie doklady, ktoré sú súčasťou dodávky,

- uvedenie množstava reklamovaného tovaru, popis vady tovaru,

- oznámenie presnej adresy, kde sa reklamovaný tovar nachádza a kde môže predávajúci vykonať obhliadku reklamovaného tovaru. Spôsob obhliadky následne určí predávajúci na základe vlastného posúdenia okolností reklamácie.

5.2 V prípade, že predávajúci reklamáciu uzná ako oprávnenú, zaväzuje sa vadné plnenie vysporiadať podľa návrhu kupujúceho t.j. dobropisom, alebo novým, bezvadným plnením,a to po vzájomnej dohode.

5.3 V prípade poškodenia obalu, ktorým je zjavne ohrozená kvalita a množstvo dodávaného tovaru je kupujúci oprávnený odmietnuť dodávku tovaru. V takomto prípade je kupujúci povinný na mieste spísať zápis s uvedením dôvodu odmietnutia dodávky tovaru a ten doručiť na adresu predávajúceho bez zbytočného odkladu.

5.4 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru spôsobené nesprávnou manipuláciou, alebo nesprávnym skladovaním tovaru kupujúcim.

5.5 Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru tento skontrolovať, hlavne nepoškodenosť obalu, množstvo a prípadné zjavné vady ihneľ reklamovať u predávajúceho spôsobom uvedeným v bode 5.1.1 tohto článku. Ak zjavné vady nebudú reklamované do 3 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, právo zodpovednosti za zjavné vady zaniká (§428 ods.1 písm.b Obchodného zákonníka).

5.6 Predávajúci zodpovedá za akosť tovaru v rozsahu, ktorá je určená príslušnými normami pre jednotlivé druhy výrobkov. Vady akosti tovaru, ktoré sa dajú zistiť len špeciálnymi skúškami, je kupujúci povinný reklamovať najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia zásielky kupujúcim.

5.7 Predávajúci je povinný odovzdať tovar na prepravu v obaloch a baleniach, ktoré spĺňajú podmienky bezpečnosti prepravy a ochrany tovaru.

5.8 Ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z vád tovaru (právnych resp. iných) sa riadia ustanoveniami §429 a nasl. Obchodného zákonníka.

5.9 Záruku za tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

5.10Poskytovaná záruka sa vzťahuje na výrobne vady tovarov, alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené   neodborným alebo nešetrním zaobchádzaním s tovarom, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo montážnym návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, alebo pôsobení a iných neštandardných javov, ako napr. prepätie v rozvodnej elektrickej sieti.

 

Čl.VI.

Vyššia moc

6.1 Nesplnenie, alebo oneskorené plnenie akéhokoľvek záväzku podľa týchto VOP ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ktoré boli zapríčinené výhradným zásahom tzv. vyššej moci v zmysle ustanovení §374 Obchodného zákonníka v platnom znení (napr. živelné pohromy, povstania, vojna, štrajk, alebo inými nekontrolovateľnými skutočnosťami) nebude považované za porušenie týchto VOP, pokiaľ strana, ktorej bolo takto zabránené v plnení svojích povinností vykoná všetky opatrenia, ktorej možno od nej spravodlivo očakávať.

6.2 V prípade akéhokoľvek neplánovaného obmedzenia výroby bude predávajúci rovnakým pomerom krátiť dodávky všetkým svojim obchodným partnerom. Základom pre stanovenie výšky obmedzených dodávok budú skutočne odobraté množstvá v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci. Krátenie dodávok je predávajúci povinný oznámiť vopred.

Čl.VII.

Oprávnené záujmy

 

7.1 Predávajúci a kupujúci sú povinní vzájomne spolupracovať a obozretne postupovať v súlade so svojimi oprávnenými záujmami. Sú povinní sa vzájomne informovať o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa realizácie kúpy resp. predaja tovaru. Obe strany sú povinné postupovať tak, aby sa minimalizovali prípadné škody, straty a riziká. Každá zo strán zabezpečí dôvernosť obchodných informácií, ktoré sa takto dozvedeli a ktoré nie sú bežne dostupné v obchodnom styku.

 

Čl.VIII.

Záverečné ustanovenia

 

8.1 Vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim tu výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, t.j. príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka a súvisiacimi predpismi.

8.2 V prípade rozporov sú jednotlivé ustanovenia platných zmlúv a príslušných dodatkov uzatvorených medzi kupujúcim a predávajúcim nadriadené sporným ustanoveniam VOP.

8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať VOP spoločnosti TITAN-Interplast spoločnosť s ručením obmedzeným a to v nadväznosti na novo prijaté ekonomické a organizačné pravidlá, alebo v nadväznosti na nové skutočnosti.

8.4 Strany sa ďalej dohodli, že obsah zmlúv ako aj príslušných dodatkov , samotných objednávok za dôverný, za predmet obchodného tajomstva, pokiaľ tomu neodporujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Verejné vyhlásenia v súvislosti so zmluvami medzi nimi uzavretými, zverejňovanie ich textu, ich častí, ako aj dodatkov sa zakazuje a uskutočňuje sa len v prípade dožiadania podľa osobitných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej strany.

8.5 Všetky prípadné spory, ktoré vzniknú medzi stranami v jednotlivých obchodných vzťahoch budú kupujúci a predávajúci riešiť dohodou a vzájomným rokovaním na úrovni štatutárnych orgánov spoločností. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený na rozhodnutie vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky podľa sídla odporcu.

8.6 VOP sú verejne prístupné na internetovej adrese predajcu www.titan-interplast.sk a sú k nahliadnutiu v jeho obchodných priestoroch na adrese: Novozámocká 171, 949 01 Nitra.

8.7 Má sa za to, že kupujúci tým, že uzavrel kúpnu zmluvu (písomnú, ústnu, alebo konkludentnú)s predajcom, s VOP predajcu súhlasí.

8.8 VOP boli spoločnosťou TITAN-Interplast spoločnosť s ručením obmedzeným schválene a sú platné a účinné od 16.11.2010.

V Nitre, dňa 16.11.2010 .

NOVINKY
20.01.2012
Vážení zákazníci,   radi by sme Vás informovali o novinkách v našom sortimente. Naša spoločnosť k novému roku 2012 rozbehla...
18.01.2012
Vážení zákazníci,   touto cestou by sme Vám radi ponúkli nasledovné nástroje za výpredajovú cenu:   RÚROVÁ ŠKRABKA (na konce...
NEWSLETTER
Ak chcete od nás dostávať najnovšie informácie, pridajte svoju e-mailovú adresu:
Copyright 2009 - Titan-interplast.sk
Publikačný a redakčný systém
a aktualizácie zabezpečuje publikačný a redakčný systém
Vaša internetová agentúra
Web stránky realizuje M7, s.r.o.